top of page

HIL BOÝUNÇA SYÝASATYMYZ

Biziň wezipämiz: Öz durmuşyňyzyň gymmatly wagtyny arassalamak we ýuwmak üçin sarp etmäň! Biz ony size derek ederis!

Durmuşyňyzdan hemişe lezzet alyň!

Wezipämize laýyklykda biziň maksadymyz, halkara ülňülerine laýyklykda ýokary hilli gury arassalamak, çygly arassalamak, kir ýuwmak we ütüklemek hyzmatlaryny bermek arkaly adamlar üçin durmuşy aňsatlaşdyrmakdyr.

HDU ýaýramagynyň ugry- himiki taýdan eşikleri we önümleri ýuwmak, arassalamak üçin hyzmatlar bermek. 

Biziň himiki usulda arassalaýyş hyzmatlary öýümiz  her bir müşderä aýratyn çemeleşmek we her bir zada aýawly garamak, şäheriň töweregindäki birnäçe kabul ediş nokatlary bilen müşderi üçin amatly ýerde "eşikleri we perdeleri ýygnamak we eltip bermek" hyzmaty, bazarda ortaça bahalar bilen, iň gowy baha we hil gatnaşygy we hyzmatlaryň giň gerimliligi bilen  tapawutlanýar. Biz işiň ýerine ýetirlişiniň dogrulygyny kabul etmekden başlap taýýar önümiň berilmegine çenli ähli basgançaklarda 8 gezek gözegçilik edýäris. Toparymyz tehnologiki amallary dogry ýerine ýetirip,hiliň netijesine ünsi jemleýär.

Siz üçin iň gowusy bolmak üçin biz her gün öz üstümize  gündelik öý durmuş aladalarynyň bir bölegini alýarys we hyzmatlarymyzy gowulandyrýarys. 

 

“MAÝAM” kompaniýasynyň  hil pudagynda esasy maksady dünýä derejesinde sarp edijileriň talaplaryna we isleglerine laýyk gelýän bäsdeşlige ukyply hyzmatlary hödürlemek. Bu maksada ýetmek üçin gural ISO 9001: 2015 talaplaryna laýyk gelýän Hil dolandyryş ulgamy (HDU).

Maksat aşakdaky meseleleri çözmek arkaly gazanylýar:

 • sarp edijileriň talaplaryny we garaşýan zatlaryny yzygiderli seljermek, hyzmatlarymyzdan kanagatlanmalary bahalandyrmak;

 • özara peýdalylyk we üznüksiz gowulaşmak ýörelgelerine esaslanýan üpjün edijileri saýlamak we ösdürmek üçin täsirli ulgam döretmek;

 • amatly we howpsuz gurşawy döretmek, şeýle hem her bir işgäri berilýän hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak işine çekmek, hil pudagynda işgärleri yzygiderli taýýarlamak;

 • tehnologiki kartalara görä önümçilik işinde hyzmatlaryň hilini dolandyrmak;

 • ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan enjamlara ýokary hilli hyzmatlary;

 • bu ugurda  marketing işlerini ösdürmek we çäreleri meýilleşdirmek;

 • hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek;

 • täze tehnologiýalary öwrenmek we olaryň geljegi uly bolanlary  we howpsuzlaryny ornaşdyrmak, täze ugurlarda gündelik öý durmuş hyzmatlar pudagyny ösdürmek;

 • öňdebaryjy IT tehnologiýalaryny ulanmak we yzygiderli kämilleşdirilýän "Agbis" -iň awtomatlaşdyrylmak;

 

Öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin MAÝAM himiki usulda arassalaýyş hyzmatlary öýüniň ýokary ýolbaşçylary borçlanýar:

 • guramanyň işi bilen baglanyşykly kanuny we kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirilmegini

 • kompaniýanyň ähli işgärleri tarapyndan Syýasata düşünmegi we habarly bolmagy üpjün etmek;

 • önümçilikde her biriniň jogapkärçiligini paýlap, her bir işgäri tehnologiki işlerde düzgünleşdirmek we öwretmek;

 • önümçilik işiniň hiline we ahyrky netijä gözegçilik etmek;

 • işgärleri maksatlaryna ýetmäge höweslendirmek (KPI);

 • hödürlenýän hyzmatlaryň üstünlikli netijesini almak üçin zerur çeşmeleriň elýeterliligini üpjün etmek;

 • hil ulgamyny goldamagy we yzygiderli gowulandyrmaga borçlanýar;

 • müşderileriň kanagatlanma derejesini ýokarlandyrmak.

bottom of page