HIL BOÝUNÇA SYÝASATYMYZ

Biziň wezipämiz we maksadymyz. Arassalamak,  tämizlemek we kir ýuwmak işlerine özüňiziň gymmatly wagtyňyzy sarp etmäň, siziň ornuňyza ony biz ederis. Durmuşdan lezzet alyň. 

Biziň öz öňümizde goýan maksadymyza  laýyklykda,  biziň wezipämiz, dünýä standartlaryna laýyk gelýän, himiki usulda arassalaýyş, akwa arassalaýyş, kir  ýuwmak we ütüklemek boýunça ýokary hilli hyzmatlary  ýerine  ýetirmek arkaly adamlar üçin durmuşy ýeňilleşdirmekdir.

Biziň himiki  usulda arassalaýjy kärhanamyz,  her bir müşderi üçin amatly we oňaýly şert döredip bilmek we her bir zada seresaplylyk hem-de yhlas bilen ünsli garamak, müşderi üçin amatly bolan islendik ýerde  “eşik ýygnamak we eltip bermek” hyzmatlary ýerine ýetirmek we başga-da hyzmatlaryň köp görnüşlerini etmek  bilen tapawutlanýar.

Biz, “Ýedi ölçäp, bir kes” diýen nakyldan ugur alyp, kabul etmekden başlap,  taýýar önümiň tabşyrylmagyna çenli  işiň  dogry ýerine ýetirilişini ýedi  gezek barlaýarys. Biziň işgärlerimiz  tehnologiki yzygiderliligi  dogry ýerine ýetirmek arkaly, ýokary hilli netije gazanmaklygy öz öňünde maksat edip goýýar.   

 

Biz her gün öý aladalarynyň bir bölegini öz üstümize alýarys we siziň üçin edýän işimiziň  iň gowy hilli bolmagy  üçin hyzmatymyzy kämilleşdirýäris.

 

Himiki usulda arassalaýjy “MAÝAM” kärhanasynyň baş maksady, müşderileriň  talaplaryny kanagatlandyrýan we bizden garaşýan umytlaryny ödeýän, şeýle hem kompaniýanyň maliýe ýagdaýynyň durnukly bolmagyny üpjün edýän bäsdeşlige ukyply hyzmatlary  ýerine ýetirmekden ybaratdyr.  

Biziň öňümizde goýlan maksadymyza ýetmekligiň guraly hökmünde, ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän Hil Menejment Ulgamy hasaplanýar. 

Maksat aşakdaky meseleleri çözmek arkaly gazanylýar:

 • müşderileriň talaplaryny we isleglerini yzygiderli seljermek, hyzmatlarymyzyň kanagatlandyryş ýagdaýyna baha bermek;

 • iki taraplaýyn bähbitlilik we üznüksiz kämilleşmek ýörelgelerine esaslanýan üpjün edijileri saýlamak we ösdürmek boýunça netijeli ulgam döretmek;

 • amatly we howpsuz gurşaw döretmek, şeýle hem her bir işgäri hödürlenýän hyzmatlaryň hilini üznüksiz ýokarlandyrmak, hil babatda işgärleri yzygiderli taýýarlamak işine çekmek;

 • tehnologiki kartalara eýermek bilen, önümçilik yzygiderliliginde hyzmatlaryň hilini dolandyrmak;

 • ýokary hünär derejeli hünärmenler tarapyndan enjamlara professional serwis hyzmatlaryny etmek;

 • bu ugur boýunça marketing işlerini we çäreleri meýilnamalaşdyrmaklygy kämilleşdirmek;

 • hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek we giňeltmek;

 • täze tehnologiýalary öwrenmek we olaryň iň geljegi uly hem-de howpsuz görnüşlerini ornaşdyrmak, öý-hojalyk hyzmatlarynyň gerimini täze ugurlar  boýunça giňeltmek;

 • yzygiderli kämilleşdirilýän ösen awtomatlaşdyryş Agbis we  IT tehnologiýalaryny ulanmak.

 

Öňümizde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin himiki usulda arassalaýjy “MAÝAM” kärhanasynyň ýolbaşçylar düzümi  aşakdaky borçlary öz üstüne alýar:

 • kompaniýanyň ähli işgärlerini alyp barýan hil Syýasatymyz barada habarly etmek we olaryň dogry  düşünmegini üpjün etmek;

 •  her bir işgäriň önümçilik boýunça  jogapkärçilik çekýän wezipelerini paýlamak we tehnologiki önümçilik yzygiderliligi boýunça okuw geçmek hem-de ony düzgünleşdirmek;

 • önümçilik prosesiniň ýerine ýetirilişiniň  hiline we ahyrky alynjak netijäniň talabalaýyk bolmagyna gözegçilik etmek;

 • işgärleri berlen tabşyryklary ýerine ýetirmäge höweslendirmek (KPI);

 • düzgünnama we wezipe borçnamalaryna laýyklykda,  zähmet borçlaryny ýerine ýetirmeýän işgärler babatda   ýolbaşçylar düzgün-nyzam temmi çäresini görerler.