top of page

BAHALAR 

Biziň işimiz, müşderilerimize berýän ünsümiz we bäsdeşlige ukyply bahlarymyz Siziň hoşal bolmagyňyzy kepillendirer. Bahalaryň doly sanawyny şu ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Soraglaryňyz bar bolsa admin@mayam.co elektron poçtasyndan habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biziň habarlarymyzdan, hepdelik arzanladyşlarymyzdan we çärelerimizden habarly bolmak üçin biziň habar sahypamyza ýazylyň. 

*Bahalar üýtgäp biler. Çylşyrymly matalar, ýörite bezegli zatlar we çalt hyzmat üçin goşmaça tölegler bellenilýär. 

bottom of page