top of page

BAHALAR 

Biziň işimiz, müşderilerimize berýän ünsümiz we bäsdeşlige ukyply bahlarymyz Siziň hoşal bolmagyňyzy kepillendirer. Käbir hyzmatlarymyzyň bahalary aşakda görkezilýär we bahalaryň doly sanawyny şu ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Soraglaryňyz bar bolsa info@mayam.co elektron poçtasyndan habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biziň habarlarymyzdan, hepdelik arzanladyşlarymyzdan we çärelerimizden habarly bolmak üçin biziň habar sahypamyza ýazylyň. 

*Bahalar üýtgäp biler. Çylşyrymly matalar, ýörite bezegli zatlar we çalt hyzmat üçin goşmaça tölegler bellenilýär. 

bottom of page